10 Mart 2023

TÜRK CEZA HUKUKUNDA PARMAK İZİ ve ‘DİĞER İZ’LER, MOLEKÜLER GENETİK İNCELEME, ATIŞ MESAFESİ, ATIŞ ARTIĞI, BALİSTİK İNCELEME, GRAFOLOJİ ve DELİL DEĞERİ

Biyometrik Veri: Kişiye ait fiziksel (parmak izi, avuç içi izi, yüz, iris, retina, kulak, el damarı, vücut kokusu veya DNA bilgisi şeklinde)  veya davranışsal (ses, yürüyüş, imza, […]
27 Nisan 2022

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs-Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs-Suçu ve Suçluyu Övme ve Gizliliğin İhlali Suçları (TCK Md.288,215,285,277) Mağdur-Müşteki veya Tanığa Baskı vs. Eylemlerde Bulunarak Beyanını Gerçeğe Aykırı Değiştirtmek

Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs Suçu Madde 288 – (1) Görülmekte olan bir davada veya yapılmakta olan bir soruşturmada, hukuka aykırı bir karar vermesi veya bir işlem […]
11 Nisan 2022

BOŞANMA SEBEPLERİ; BOŞANMA DAVASI DEVAM EDERKEN EŞLERDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE MİRAS HAKKI, Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Sadakat Yükümlülüğü, Eşlerden Biri Tarafından Affedilen-Sessiz Kalınan Eylemlerde Kusur, BOŞANMA ve Sonrasına İlişkin Genel Esaslar

Kusur, hukuk düzeninin hoş görmediği ve hukuk düzenini bozan hareketler bütünü olarak tanımakta olup, kusurlu olan davranış daima hukuka aykırı bir davranıştır. ANTALYA, Gökhan, Borçlar Hukuku […]
4 Ocak 2022

Terör Örgütleri veya Devletin Millî Güvenliğine Karşı Faaliyette Bulunduğuna Karar Verilen Yapı, Oluşum veya Gruplara Üyelik, Mensubiyet veya İltisak yahut Bunlarla İrtibat Kavramları (TERÖRLE veya SAYILAN GRUPLARLA İRTİBAT veya İLTİSAK Kavramları ve Kriterleri)

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas : 2017/2591 Karar : 2020/2335 Tarih : 15.06.2020 Anayasa Mahkemesi 14/11/2019 tarih ve E:2018/89, K:2019/84 sayılı kararında iltisaklı kavramını ”kavuşan, bitişen, […]