Kıdem Tazminatı : İş sözleşmesi,  1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14.Maddesi’nde belirtilen koşul ve sebeplerle sona eren işçiye ya da onun vefatı durumunda mirasçılarına yapılması gereken ödemedir.

Kıdem Tazminatının Şartları Kıdem Şartı:İşçinin en az 1 yıllık kıdemi bulunmalıdır. İş sözleşmesi kanunda belirtilen sebeplerle sona ermiş olmalıdır: İş sözleşmesinin emeklilik nedeniyle sona ermesi,kadın işçinin iş sözleşmesini evlilik sebebiyle sona erdirmesi,iş sözleşmesinin işçinin vefatı nedeniyle sona ermesi,iş sözleşmesinin askerlik nedeniyle erkek işçi tarafından sona erdirilmesi,işçinin 4857 Sayılı Kanun’un 24.maddesindeki bildirimsiz derhal fesih sebepleriyle iş sözleşmesini kanunun öngördüğü koşullara uygun olarak feshi,işverenin ,iş sözleşemesini 4857 Sayılı Kanun’un 17.maddesine göre önelli olarak feshi,işverenin iş sözleşemsini 4857 Sayılı Kanun’un 25/I,III,IV gereğince bildirimsiz olarak derhal feshetmesi,işverence iş aktinin 4857 Sayılı Kanun’un 18.maddesi uyarınca geçerli nedenle feshi.

Kıdem Tazminatının Miktarı : Kıdem tazminatının hesabında son giydirilmiş brüt ücret esas dikkate alınır.Her bir tam yıl için işçiye 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında ödeme yapılır. Kıdem tazminatında tavan DMK’daki  en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen en yüksek emekli ikramiyesi tutarıdır.

Kıdem Tazminatında Faiz : En yüksek banka mevduat faizi olup fesih tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Kıdem Tazminatında Zamanaşımı : 10 yıl olup,iş aktinin feshinden itibaren işlemeye başlar.

 • İhbar Tazminatı : Yargıtay’a göre belirsiz süreli iş sözleşmesini,haklı bir neden olmaksızın ve usulüne uygun ihbar öneli tanımadan fesheden tarafın,karşı tarafa ödemesi gereken bir  tazminattır.İş sözleşmesini kendisi fesheden  taraf ,diğer taraftan ihbar tazminatı talep edemez.Deneme süresi içinde sözleşmenin feshi halinde ihbar tazminatı talep edilemez.İhbar tazminatı son giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanır.İhbar tazminatında faiz yasal faiz olup temerrüt tarihinden itibaren işlemeye başlar.İhbar tazminatında zamanaşımı 10 yıl olup iş aktinin feshinden itibaren işlemeye başlar.
 • Kötüniyet Tazminatı  :İş güvencesi kapsamı dışındaki işçinin belirsiz süreli  iş aktinin,işverence önelli olarak ve fakat kötüniyetli bir şekilde dürüstlük ilkesine aykırı biçimde feshi halinde işçiye ödenmesi gereken tazminattır.Yargıtay’a göre sırf hamilelik dolayısıyla fesih,işçinin işvereni adli mercilere şikayet etmesi,işverene karşı dava açması,bölge çalışma müdürlüğüne şikayet etmesi nedenleriyle fesih,bir çok işçinin işten çıkarılmasından sonra bunların yerine yeni işçi alınması halindeki fesih,işverenini hukuka aykırı bir talebinin işçi tarafından reddi halinde işverence yapılan fesih,ihbar sürelerine ait dönemdeki haklardan işçiyi yararlandırmamak için yapılan fesih hallerinde kötüniyet tazminatı talep edilebilir.Kötüniyet tazminatı İşçinin son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanır.Kötüniyet tazminatında faiz temerrüt tarihinden itibaren işlemeye başlar.
 • Fazla Çalışma ücreti
 • Genel Tatil Ücreti
 • Hafta Tatili Ücreti
 • Mobbing
 • İkramiye Alacağı
 • Ağır Ve Tehlikeli İşler
 • Kötü Niyet Tazminatı
 • İş Arama İzni
 • Rekabet Yasağı
 • Asıl İş Veren-Alt İş Veren(Taşeron)
 • İş Yerinin Veya Bir Bölümünün Devri
 • İlave Tediye Hakkı
 • Eşit Davranma İlkesinden Kaynaklı Davalar
 • Geçici İş İlişkisi
 • Belirli Süreli İş Akdi
 • Mevsimlik Çalışma
 • Deneme Süreli Çalışma
 • Haksız Fesih
 • Geçersiz Fesih
 • İşçinin Görevinin Değiştirilmesi
 • İşçinin Görev Yerinin Değiştirilmesi
 • İşçinin Sağlık Nedenleriyle İş Akdini Tek Taraflı Olarak Feshi
 • Ücretin Gününde Ödenmemesi
 • Asgari Geçim İndirimi
 • Yüzde Usulü İle Ücret
 • Yıllık Ücretli İzin Hakkı
 • Telafi Çalışması
 • Kısa Çalışma
 • Gece Çalışması
 • Doğum ve Süt İzni
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Konut Kapıcılarının Hakları
 • İşe İade Davaları
 • Boşta Geçen Süre Ücreti
 • İşe Başlatmama Tazminatı